A E R O P R O J E K T _________________________________________________________

Home » Informacje prawne
A+ R A-

Informacje prawne

Firma Aeroprojekt Sp. z o.o. udostępnia w niniejszej witrynie internetowej informacje i produkty na poniższych warunkach. Uzyskanie dostępu do tej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie warunki. Firma Aeroprojekt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, a także produktów, usług, cen i programów wzmiankowanych w tej witrynie według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Firma Aeroprojekt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie takich warunków, jakie jej przysługuje z mocy prawa oraz na zasadach słuszności. Wszelkie prawa, które nie są jawnie przyznawane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Prawa autorskie
Informacje zawarte w witrynie internetowej są chronione prawem autorskim. Za wyjątkiem dozwolonych przypadków żadna część witryny internetowej nie może być rozpowszechniana czy powielana przy użyciu jakichkolwiek środków i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Aeroprojekt.

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH 
© 2012 Aeroprojekt Sp. z o.o., ul. Nadarzyńska 44, 05-822 Milanówek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z informacji zawartych w witrynie internetowej 
O ile w tej witrynie internetowej nie określono inaczej, użytkownik może przeglądać, drukować, kopiować i rozpowszechniać dokumenty w niej zawarte na następujących warunkach:
 1. Z dokumentów można korzystać wyłącznie do celów informacyjnych, osobistych i niekomercyjnych.
 2. Wszelkie kopie dokumentów lub ich części muszą zawierać wszystkie informacje o prawach autorskich i patentowych, w takiej samej formie i zakresie jak w oryginale.
 3. Zabrania się modyfikowania dokumentów w jakikolwiek sposób.
 4. Firma Aeroprojekt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na korzystanie z dokumentów w dowolnym momencie. Użytkownik powinien natychmiast zaprzestać korzystania z dokumentów po otrzymaniu stosownego zawiadomienia od firmy Aeroprojekt Sp. z o.o.
 5. Dokumenty, o których mowa powyżej, nie obejmują układu czy projektu witryny internetowej. Elementy witryny internetowej są chronione prawem o znakach towarowych lub innym prawem. Ich imitowanie czy powielanie w całości bądź w części jest zabronione.
 6. Dokumenty, o których mowa powyżej, nie obejmują logotypów, elementów graficznych, dźwięków i obrazów zawartych w witrynie internetowej, które można powielać lub rozpowszechniać wyłącznie za zgodą firmy Aeroprojekt Sp. z o.o.

Gwarancje i zastrzeżenia; ograniczenie odpowiedzialności
O ILE UMOWA ZAWARTA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ AEROPROJEKT SP. Z O.O. NIE PRZEWIDUJE INACZEJ, WSZELKIE INFORMACJE I OPROGRAMOWANIE ZAWARTE W WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŻONYCH WPROST CZY DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI LUB WARUNKÓW WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

FIRMA AEROPROJEKT SP. Z O.O. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY CZY NIEDOPATRZENIA WYSTĘPUJĄCE W INFORMACJACH, OPROGRAMOWANIU LUB INNYCH DOKUMENTACH WZMIANKOWANYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ BĄDŹ Z NIĄ POWIĄZANYCH ZA POMOCĄ ŁĄCZY.

FIRMA AEROPROJEKT SP. Z O.O. W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NADZWYCZAJNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, WTÓRNE I INNE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZWIĄZANE Z: (1) WYKORZYSTYWANIEM PRZEDSTAWIONYCH MATERIAŁÓW W SPOSÓB BEZKRYTYCZNY; (2) KOSZTAMI WYMIANY PRODUKTÓW; (3) UTRATĄ DANYCH LUB ZYSKÓW; (4) PRZERWAMI LUB ZAKŁÓCENIAMI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; (5) DOMNIEMANIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU PRZEZNACZENIA LUB PRZYDATNOŚCI INFORMACJI — NIEZALEŻNIE OD FAKTU, CZY FIRMA Aeroprojekt Sp. z o.o.  ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.

W NIEKTÓRYCH KRAJACH PRAWO NIE PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE BĄDŹ WTÓRNE, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

WITRYNA INTERNETOWA MOŻE ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI — TECHNICZNE BĄDŹ INNEGO RODZAJU. INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE SĄ OKRESOWO AKTUALIZOWANE. JEDNAKŻE FIRMA SYMANTEC NIE MA OBOWIĄZKU AKTUALIZOWANIA MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIANYCH W WITRYNIE.


Dostępność produktów i usług 
Chociaż dostęp do witryny internetowej jest możliwy z każdego kraju świata, może ona zawierać odniesienia do usług, programów i produktów firmy Aeroprojekt Sp. z o.o., które nie zostały oficjalnie udostępnione w kraju użytkownika. Odniesienia takie nie oznaczają, że firma Aeroprojekt zamierza oficjalnie udostępnić wspomniane usługi, programy lub produkty w danym kraju.

Informacje przesyłane przez użytkownika
Aeroprojekt Sp. z o.o. nie wymaga od użytkowników przesyłania za pośrednictwem witryny internetowej informacji poufnych bądź zastrzeżonych.

Wszelkie informacje przesyłane do firmy Aeroprojekt Sp. z o.o. są traktowane jako NIEOBJĘTE KLAUZULĄ POUFNOŚCI. Użytkownik udziela firmie Aeroprojekt Sp. z o.o. nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na prezentowanie, wykorzystywanie, modyfikowanie, wdrażanie, powielanie, przesyłanie i rozpowszechnianie wszelkich przesyłanych przez siebie informacji, w celach komercyjnych i niekomercyjnych.

Ponadto użytkownik zezwala firmie Aeroprojekt Sp. z o.o. na swobodne wykorzystywanie wszelkich przesyłanych jej pomysłów, koncepcji lub metod w dowolnym celu, w tym między innymi na potrzeby projektowania, wytwarzania i sprzedaży produktów.

Firma Aeroprojekt Sp. z o.o. może (nie ma jednak takiego obowiązku) nadzorować lub monitorować obszary witryny przeznaczone do przesyłania lub zamieszczania informacji przez użytkowników, takie jak elektroniczne biuletyny informacyjne, pokoje rozmów i fora użytkowników. Firma Aeroprojekt Sp. z o.o. nie odpowiada za rzetelność i prawdziwość jakichkolwiek informacji, danych, opinii, porad czy stwierdzeń przesyłanych lub zamieszczanych w elektronicznych biuletynach informacyjnych, pokojach rozmów i forach użytkowników.

Zabrania się zamieszczania lub przesyłania za pośrednictwem witryny internetowej jakichkolwiek materiałów o charakterze oszczerczym, nieprzyzwoitym, szkalującym, pornograficznym czy jakichkolwiek innych materiałów naruszających przepisy prawa. Jednakże, w przypadku przesłania lub zamieszczenia takich materiałów firma Aeroprojekt Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Zamieszczanie przez użytkowników łączy do witryny internetowej firmy Aeroprojekt Sp. z o.o. we własnych witrynach
Firma Aeroprojekt Sp. z o.o. zezwala użytkownikom na zamieszczanie łączy do jej witryny internetowej we własnych witrynach, o ile spełniają one następujące warunki:
 1. Witryna może zawierać łącze do witryny firmy Aeroprojekt Sp. z o.o., ale nie może powielać jej treści.
 2. Treści z witryny firmy Aeroprojekt Sp. z o.o. nie mogą być wyświetlane w ramkach ani w specjalnie utworzonych do tego celu mechanizmach przeglądania.
 3. Witryna nie może zawierać mylących lub nieprawdziwych informacji o usługach czy produktach firmy Aeroprojekt Sp. z o.o.
 4. Witryna nie może przedstawiać w nieprawdziwym świetle relacji użytkownika z firmą Aeroprojekt Sp. z o.o.
 5. Informacje zawarte w witrynie nie mogą sugerować, że firma Aeroprojekt Sp. z o.o. promuje bądź sponsoruje użytkownika czy jego usługi i produkty.
 6. Witryna nie może zawierać logotypów bądź znaków towarowych firmy Aeroprojekt Sp. z o.o., zamieszczonych bez uprzedniego uzyskania przez użytkownika jej pisemnej zgody.
 7. Witryna nie może zawierać treści, które mogą być uznane za nieprzyzwoite, oszczercze, szkalujące, pornograficzne bądź nieodpowiednie dla osób w określonym wieku.
 8. Witryna nie może zawierać materiałów naruszających jakiekolwiek przepisy prawa.
 9. Witryna musi pozwalać na usunięcie łącza w dowolnym momencie na żądanie firmy Aeroprojekt Sp. z o.o., zgodnie z zastrzeżonym przez nią prawem do cofnięcia zgody na zamieszczenie łącza.
Last modified on czwartek, 02 grudnia 2021 12:49

Partnerzy

netiq ptnrnet silver smnovell ptnrnet silver smsuse ptnrnet silver smLOGOTYP EVER sm

Wsparcie techniczne

Szybki kontakt

 • tel.  +48 536 207 190
 • Czatuj ze mną